h

Opties voor dijkverzwaringen Arcen?

5 februari 2020

Opties voor dijkverzwaringen Arcen?

De komende jaren worden op verschillende plekken langs de Maas dijken verzwaard en ruimte gemaakt voor het rivierwater. Zo ook in Arcen. Waterschap Limburg heeft nu de concept-ontwerpnota voor Arcen klaar waarbij het dorp langs de hele oever flink op de schop zou moeten. De SP vroeg B&W of dat niet minder ingrijpend kan.

 

SP-raadslid Petra Raijer: “In betreffende nota is te lezen dat het Waterschap, naast de taak van het verhogen van de dijken en ruimte voor de Maas te creëren, ook de taak heeft om de ruimtelijke kwaliteit te behouden en waar mogelijk te versterken. Dit wordt zo benoemd maar verder niet toegelicht.”

“In de nota gaat Arcen aan de Maaszijde op de schop van het zuidelijkste puntje van de Kasteeltuinen tot een heel stuk ten noorden van de Brouwerij. Deze hele strook zal ingrijpend veranderen.”

“Binnen het ‘Toeristisch Recreatief Actieprogramma’ werd Arcen door de gemeente benoemd tot toeristisch speerpunt. De mogelijke dijkverzwaring kan hieraan afbreuk doen.”

 

 

Dijkverhoging speelt op meer plaatsen, zou toch zonde zijn wanneer dit aanzicht van kloosterdorp Steyl verloren gaat?

 

Petra Raijer: “De dijkverhogingen baart onrust in het dorp. Iedereen wil veiligheid boven natte voeten maar ook het aanzicht van Arcen in stand houden. In de raadsvergadering vroeg de SP vanavond (5 februari) aan de wethouder of we van de gemeente kunnen verwachten dat ze erop toeziet dat de ruimtelijke kwaliteit er niet op achteruit gaat, en hoe ze dit wilt gaan doen.”

“Ook vroegen we in hoeverre de Gemeente heeft gekeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de meekoppel-kansen nu blijkt dat de upgrade van de passantenhaven niet aan de orde is, bij gebrek aan een derde partij met geld.”

 

 

“We lazen dat de gemeente Venlo een visie opstelt voor de mogelijkheden rondom de Schanstoren. Maar hoe ver is de wethouder met deze visie?”

“Wordt de gemeente betrokken bij het ontwerp voor de kwaliteitsverbetering voor het huidige wandelpad tussen Maas en dorp? In de nota staat dat dit zou kunnen op basis van een mogelijk ontwerp vanuit de kering. Wat is de stand van zaken?”

 

 

Petra Raijer: “Dan de dijkhoogte die Waterschap hanteert. De stichting Maasbewoners Arcen en omgevingswerkgroep Dijkversterking Arcen zijn ervan overtuigd dat de thans berekende dijkhoogte, 18.12 meter, decimeters lager kan. Hierin worden ze gesteund door TNO en enkele professoren op dit gebied. Waterschap heeft gekozen om zekerheid op zekerheid op zekerheid te stapelen.”

“Ze kiezen verder voor het strengste klimaatscenario en er worden toekomstige rivier verruimende maatregelen niet meegenomen, om maar een paar voorbeelden te noemen. Met andere, ook verantwoorde keuzes, kunnen de dijken lager.”

“Dus vroegen we de wethouder of ze onze mening deelt dat we moeten streven naar een zo laag mogelijke, maar toch veilige dijkhoogte, en op welke wijze de gemeente hier actie op wil ondernemen. De SP wenst dat de gemeenteraad in het verdere proces meer betrokken en geïnformeerd wordt.”

 


 

Update:

Wethouder Marij Pollux (GroenLinks, duurzaamheid) zei in haar antwoorden dat ze zich inzet voor het behoud van de ruimtelijke kwaliteit, daarvoor in een stuurgroep zit en meepraat en meedenkt. “We blijven het kritisch volgen en volgen het proces nauwgezet. In planfasen kijken we welke mogelijkheden er zijn voor de kwaliteitsimpuls en hoe dat te co-financieren met projecten die al lopen, die we hieraan kunnen koppelen.”

 

 

Ze zei ook dat de Passentenhaven-upgrade nooit ter sprake is geweest maar ook dat de visie voor de Schanstoren bijna klaar is en men in gesprek is met de Dorpsraad over de contouren. De gemeente is betrokken bij kwaliteitsverbetering van het wandelpad: “Dat pakken we op”.

 

De wethouder beaamde dat er over de dijkhoogte veel om te doen is: “Iedereen heeft er een mening over, de gemeente is er net zo kritisch over. Belangrijk is dat de dijken en de inwoners veilig zijn maar net zo dat economische activiteiten gewaarborgd zijn. We horen dat verdere dijkverlaging voor Arcen onveilig is maar er zijn allerlei onderzoeken met net zo veel uitkomsten. Over al die onderzoeken zijn we in gesprek met provincie en Waterschap.”

 

Niemand wil last van overstromingen van de Maas maar moeten de dijken daarvoor extra hoog worden?

 

Petra Raijer: “We werden gesteund door andere raadsfracties die zich net als de SP zorgen maken over de geplande dijkverzwaring. De wethouder gaf aan dat het niet aan de gemeente is om een besluit te nemen over de dijkhoogte, dat is aan de provincie en Waterschap en uiteindelijk de minister. Desondanks hebben er al op enkele plekken dijkverlagingen plaats gevonden.”

De wethouder zei daarop dat de gemeente “Blij is met dijkverlagingen als dat betekent dat de leefkwaliteit erop vooruit gaat. Echter, des te meer instanties erbij betrokken zijn, des te meer discussie levert het op. Wat het complex maakt is dat de dijkhoogte op de een plek gevolgen heeft voor de waterstand op de andere plek.”

 

Binnenkort gaat de gemeenteraad op bezoek in Arcen om de dijkplannen te bekijken en mogelijke alternatieven te bespreken. Petra Raijer: “We houden dit onderwerp scherp in de gaten. Veiligheid is belangrijk maar het dorp mag er niet onder lijden.”

 
Bekijk ook:

U bent hier