h

Kritisch rapport Rekenkamer naar schuldhulp bleek vooral terugblik op het oude. Dan nog kan het altijd beter.

19 februari 2020

Kritisch rapport Rekenkamer naar schuldhulp bleek vooral terugblik op het oude. Dan nog kan het altijd beter.

De Rekenkamer Venlo bracht een rapport over de inzet van schuldhulpverlening in de periode vanaf 2015. Ze geeft daarbij veel conclusies en aanbevelingen. Er is kritisch gekeken naar wat er in het verleden speelde (daar kijkt het rapport voornamelijk naar) en wat er nu moet gebeuren. Veel blijkt al in gang gezet, zeker met het nieuwe beleid in 2019 maar dat is nauwelijks meegewogen in het rapport waardoor een vertekend beeld ontstond.

 

SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten gaf in het debat als reactie dat het rapport terecht tot kritische vragen leidde en we tevreden zijn over de antwoorden van de wethouder tijdens de vorige vergadering (15 januari) en de informatiebrief die daarna volgde.

De SP is positief dat de aanbevelingen van de Rekenkamer al punten waren die grotendeels gezien zijn en opgenomen in het nieuwe beleid.

We zien dan ook belangstellend de effectenrapportage tegemoet die in het voorjaar komt, en het aangescherpte beleidsvoorstel (in het najaar) waarbij de gemeenteraad ook dan weer betrokken zal worden.

 

 

Jammer is wel dat het Rekenkameronderzoek is gebaseerd op cijfers en feiten van de afgelopen vijf jaar waarbij het nieuwe beleidsplan onvoldoende beoordeeld kon worden. Het rapport kent weliswaar een positieve inborst (want er gaat veel goed ondanks dat er zeker verbeterpunten zijn) en toch is het onderzoek negatief neergezet terwijl de aanbevelingen grotendeels al zijn opgepakt.

De mensen waarvoor we het doen maakt het niet uit of de ambtelijke organisatie bepaalde doelen wel of niet haalt, of er wel of geen vinkje in registraties geplaatst wordt. Men wil geholpen worden en uit de schulden raken. Een negatief verhaal alsof het allemaal niet goed zou zijn schrikt hulpzoekers af.

 

 

Aandachtpunt voor de SP was de personele bezetting en de afstemming tussen beleid en uitvoering. Extra aandacht blijft de bezetting in de uitvoering, zij zijn het tenslotte met de daadwerkelijke klantencontacten en helpen mensen bij het in kaart brengen en oplossen van hun schulden.

Onze wethouder Alexander Vervoort reageerde daarop dat afstemming tussen schuldhulp, rechtmatigheid en doelmatigheid sinds enige tijd beter is gefaciliteerd waardoor medewerkers eenvoudiger met elkaar afstemmen en samenwerken zodat ze ook in praktijk integraal werken.

 

Prioriteit is en blijft mensen te helpen die in een schuldenval zitten en die zelfstandig niet kunnen oplossen. Preventieve inzet, samenwerking met partners hierin, een drempelverlagende vriendelijke houding van de klantenadviseurs gaat boven cijfertjes.

Toch is het registreren noodzakelijk om te toetsen welke effecten de geboden schulphulpverlening heeft. Ook de SP wil hiervoor indicatoren vaststellen. Dit gaat de gemeenteraad via een aparte commissie invullen en controleren.

 

 

Opvallend is het harde oordeel van de rekenkamer aan de ene kant en de conclusie anderzijds dat Venlo het goed doet met een zeer hoge score van 85% aan positieve uitstroom, daar waar landelijk maar 64% wordt gehaald. Mensen in Venlo worden dus beter geholpen dan elders. Samen met de aanpassingen in het nieuwe beleidsplan is er hopelijk een nog hogere positieve uitstroom mogelijk.

 

De kosten hoge kosten voor bewindvoering zijn al jaren een probleem. De SP heeft al vaker gezegd dat budgetbeheer en bewindvoering door de gemeente zelf gedaan moeten worden en kreeg bijval van het CDA.

De wethouder zei dat dit momenteel onderzocht wordt en zal later dit jaar aangeven of en hoe dit te realiseren is.

 

 

Het kritische rapport van de Venlose Rekenkamer is vooral een terugblik op het verleden (2015-2019) en heeft het nieuwe armoede- en schuldenbeleid (sinds 2019) nauwelijks onder de loep genomen. Toch komt ze met vele conclusies en aanbevelingen hoe zaken (nog) beter kunnen.

Ondanks dat de Rekenkamer voor de gemeenteraad werkt leverde ze maar 1 aanbeveling op voor de Raad zelf en 18 aanbevelingen via B&W voor de ambtelijke organisatie. Terwijl dus al veel goed gaat en de gemeente bijna alle aanbevelingen zelf ook al had opgemerkt en mee aan de slag is gegaan.

Met de aangekondigde effectenrapportage van B&W (in het voorjaar) weten we pas echt hoe het (nieuwe) beleid er voor staat en wat er nodig is om het aan te scherpen. En ook daarvoor komt B&W in het najaar met een eigen voorstel.

 

U bent hier