h

Zonnepark op Wambachgroeve Tegelen?

24 januari 2020

Zonnepark op Wambachgroeve Tegelen?

Op een aantal plekken in Limburg heeft Bodemzorg Limburg al een bouwvergunning verstrekt om op oude stortplaatsen zonnepanelen (zonneweiden / zonneparken) te plaatsen. Wat je hier ook van vindt, roept het de vraag op of dit wel kan en wenselijk is, gezien de verontreinigde bodem. EENLokaal en SP stelden er vandaag raadsvragen over.

 

Op de website van Bodemzorg Limburg lezen we:

“In opdracht van Bodemzorg Limburg is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om zonneparken aan te leggen op een aantal voormalige stortplaatsen. Met de betrokken gemeenten is overleg gevoerd om vast te stellen of de bereidheid bestaat om mee te werken aan zo’n ontwikkeling.”

De vergunningen hiervoor zijn al verstrekt in Maastricht, Landgraaf en Simpelveld, dus gaan daar zonneparken komen.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: "Zover we goed geïnformeerd zijn ligt de Wambachgroeve in hoogwaardig natuurgebied en is tevens een kwetsbaar deelgebied aangezien het een voormalige vuilnisstortplaats betreft."

Reden voor raadsleden Leon van den Beucken (EENLokaal) en Ton Heerschop (SP) om samen vandaag de volgende raadsvragen naar het gemeentebestuur te sturen:

 

  1. 
Is het überhaupt mogelijk dat bij de Wambachgroeve een zonnepark komt en zo ja, is dit bespreekbaar voor het college c.q. is deze groene uitloopplek voor inwoners van Op de Heide in beeld?
  2. 
Is er al een vergunningaanvraag van Bodemzorg Limburg binnen voor een dergelijk project, of zijn er gesprekken gevoerd c.q. gaande?
  3. Wordt de gemeenteraad c.q. de betrokken inwoners bij dit soort grootschalige projecten tijdig geïnformeerd en betrokken (ook in het kader van de R.E.S.)? Want in het verleden zijn bewoners er op gewezen dat er een doorlopende monitoring is van het grond- en drinkwater vanwege de aard van het hier gestorte afval.
  4. 
Kan er bij een plaatsing van een zonnepark beschadiging optreden aan de afdichtingen waardoor grond- en drinkwater gevaar kan lopen?
  5. In maart 2018 is het bestemmingsplan Zonnepark Bernardstraat Tegelen aangenomen, hier zou een zonnepark aangelegd worden. 
Wat is de status hiervan, wanneer wordt het zonnepark daar gerealiseerd?

 


Update 20 februari: Het College van B&W gaf vandaag antwoord op de gestelde raadsvragen.

 

De gemeente geeft aan nog geen zicht te hebben of de Wambachgroeve als locatie geschikt is. De Regionale Energiestrategie (RES) is leidend voor locaties voor grootschalige energie opwekken. Uit die RES moet blijken welke locaties geschikt zijn en dan nog dient de plek aan allerlei criteria te voldoen.

Zowel inwoners als de gemeenteraad worden betrokken bij dit proces en hebben dus een belangrijke rol in de keuze van gebieden.

 

Bodemzorg Limburg heeft medio 2019 enkel vrijblijvend geïnformeerd naar de mogelijkheden maar nog geen vergunningsaanvraag ingediend.

Wettelijk is geregeld dat een ontwikkeling op een (voormalige) stortplaats niet mag leiden tot negatieve gevolgen voor het milieu.

 

Het bestemmingsplan voor het zonnepark in Tegelen is vastgesteld. September 2018 is een omgevingsvergunning verleend. De laatste informatie is dat men in maart 2020 aan de slag gaat met de realisatie van dit zonnepark.


 

U bent hier