h

Arbeidsmigranten in klooster Ulingsheide?

6 december 2019

Arbeidsmigranten in klooster Ulingsheide?

De SP is verrast door de berichtgeving dat er in het voormalige klooster Ulingsheide in Tegelen een campus voor 500-750 arbeidsmigranten gaat komen. Een Brabants consortium wil het gebouw kopen om in de tuinen woonunits te plaatsen voor vooral Oost-Europeanen die in de tuinbouw en logistiek werken. We hebben aan B&W raadsvragen gesteld over deze kwestie.

 

SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten: "In augustus liet woongemeenschap Emmaus Feniks nog weten dat het in 1884 gestichte voormalige Trappistenklooster op de Ulingsheide in Tegelen te groot en daarmee te duur is voor hen. Een verkoop zou nodig zijn om te kunnen blijven bestaan."

"Emmaus Feniks laat weten dat er een beoogd koper voor het klooster is, een Brabants consortium wil een terrein van vijf hectare binnen de muren van het klooster inrichten als woonlocatie voor 500 a 750 arbeidsmigranten. Daarmee wordt het een van de grootste campussen in Limburg!"

 

Reden voor de SP om vandaag onderstaande vragen naar de gemeente Venlo te sturen:

  1. Is het college bekend met dit initiatief? Zo ja, in hoeverre is het college bereid met dit initiatief mee te gaan? Zo nee, in hoeverre bent u dan bekend met de berichtgeving en kunt u deze duiden? Graag een onderbouwing van uw antwoord.
  2. Volgens de SP past een dergelijk initiatief niet binnen de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord. Dit akkoord geeft aan dat binnen Venlo te veel mensen langs de kant staan. De komst van deze arbeidsmigranten maakt dat verdringing in de arbeidsmarkt versterkt zal worden. Deelt het college deze opvatting? Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord.
  3. Mensen die in Venlo wonen en werken verdienen een goede woning en werkplek. Deelt u de mening van de SP dat arbeidsmigranten massaal huisvesten in locaties als de Ulingsheide vaak niet resulteert in een goede huisvesting maar eerder tot misstanden. Bent u dan bereid om alle u ten dienste staande middelen in te zetten om dergelijke misstanden tegen te gaan? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord.
  4. Heeft u als college op enige wijze al contacten met de initiatiefnemers van dit project? Zo ja, op welke wijze en welke toezeggingen zijn er eventueel gedaan? Graag een onderbouwing van uw antwoord.
  5. Voor de SP is draagvlak bij beslissingen van de lokale overheid van groot belang. In hoeverre denkt u dat het initiatief op de Ulingsheide draagvlak kan krijgen bij omwonenden? En deelt u de mening van de SP dat een dergelijk initiatief nabij een wijk die al enigszins onder druk staat onwenselijk is? Graag een onderbouwing van uw antwoord.

 


 

UPDATE 15-01-2020: Vandaag kregen we de antwoorden door B&W op onze vragen: 

Er ligt nog geen formeel verzoek of plan voor een initiatief in klooster Ulingsheide. Elk initiatief van bewoners en bedrijven dienen we serieus in behandeling te nemen, de gesprekken met deze partijen hierover te voeren en het besluitvormingsproces te volgen. De initiatiefnemers zullen "op zeer korte termijn" een formeel principeverzoek indienen. Dat moet dan afgewogen worden voordat er een besluit volgt. Tot nu is er geen contact geweest met de initiatiefnemers, ook zijn er geen toezeggingen gedaan.

Huisvesting dient ten alle tijden te voldoen aan de voorwaarden, juist ook om misstanden te voorkomen.

Het college vindt draagvlak bij direct omwonenden uitermate belangrijk. Op het moment dat er een principe besluit ligt van het college om medewerking te verlenen aan een initiatief, dan is het moment daar om te communiceren met omwonenden. Dit is dan niet alleen een zaak van de gemeente, maar zeker ook van de initiatiefnemer.

 

Als SP wachten we verdere ontwikkelingen af. Als het verzoek is ingediend en de gemeente een besluit neemt, bepalen we eventuele vervolgstappen.


 

UPDATE 09-04-2020: De initiatiefnemers hebben de intentieovereenkomst voor de verkoop van het complex laten verlopen. Daarmee zijn ook de plannen voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het klooster van tafel.


 

 
Bekijk ook:

U bent hier