h

Raadsvragen over leegstand winkelpanden

30 september 2018

Raadsvragen over leegstand winkelpanden

In de Venlose binnenstad kent 15% van de winkelpanden leegstand. Volgens een ondernemer is het een illusie dat er nieuwe ondernemingen naar de stad zullen trekken ofwel dat de leegstand niet opgelost kan worden. De SP droeg meermaals alternatieven aan, gaf aanbevelingen hoe de leegstand aan te pakken en stelde al vaker vragen over dit onderwerp. Ook nu willen we er het fijne van weten.

 

SP-raadslid Angelique Weingarten: "Vanuit de media is opnieuw het onderwerp leegstand winkelpanden onder de aandacht gebracht. Net als andere partijen heeft de SP dit onderwerp met enige regelmaat aan de orde gesteld. Echter in de nieuwe berichtgeving stelt de gerespecteerde ondernemer Rolph van Heyster: "Het is een illusie om te denken dat nieuwe winkeliers naar Venlo zullen komen"."

"Met een leegstand van rond de 15% wil dit zeggen dat een behoorlijk aantal vierkante meters winkeloppervlakte niet gaan worden ingevuld. Reden voor de SP om met raadsvragen bij het gemeentebestuur om opheldering te vragen."

 

 
De SP stelde de volgende vragen:
  1. Deelt het college de mening van ondernemer van Heyster dat het lastig, zo niet onmogelijk zal zijn om winkeliers te vinden die leegstaande Venlose winkelpanden in gebruik gaan nemen? Zo nee, waarom niet?
  2. Net als de heer van Heyster zag de SP al jaren geleden het risico dat winkelpanden leeg zouden blijven. Toch heeft de gemeente het winkelgebied niet ingedikt maar zelfs uitgebreid. Deelt u de mening van de SP dat met de kennis van nu het uitbreiden van het winkelgebied heeft bijgedragen tot de leegstand? Zo ja, op welke manieren denkt u verdichting van het winkelgebied te realiseren? Zo nee, waarom niet?
  3. In het verleden heeft de SP het college verzocht om meer statistische gegevens te genereren over Venlo en met name de ontwikkeling van de lokale (toeristische) economie. Heeft u deze cijfers en zo ja kwam uit deze cijfers ook naar voren dat er een leegstand van 15% winkeloppervlakte was? Zo nee, waardoor had u deze cijfers niet? Zo ja, heeft u deze cijfers dan met belanghebbenden zoals bijvoorbeeld Venlostad.com en Venlo partners gedeeld? Is er in Blerick en Tegelen ook sprake van 15% leegstaande winkeloppervlakte? Zo nee, is er een andere aanpak in Blerick en Tegelen? Graag een onderbouwing van uw antwoord met name als er al langere tijd overleg is met belangenverenigingen.
  4. Bent u bereid om opnieuw te kijken of leegstaande winkelpanden een andere of meervoudige bestemming kunnen krijgen? Zoals bijvoorbeeld de leegstaande panden te gebruiken als woonruimte. En bent u daarbij bereid om dit proces zo snel mogelijk te laten verlopen? Zo ja, hoe gaat u hier vorm aan geven? Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord.
  5. Bent u bereid actief contact te zoeken met de eigenaren (vastgoedbeleggers) van de leegstaande winkelpanden om hen te bewegen een bestemming te zoeken voor de leegstaande panden? Zo ja, op welke manier gaat u hiermee aan de slag? Zo nee, waarom niet?
  6. Dat leegstand een van de oorzaken van verloedering is, is algemeen bekend. Deelt het college dat om die reden er een urgentie zit op het aanpakken van dit probleem? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen? Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord.

 

Het College van B&W dient binnen dertig dagen onze vragen te beantwoorden.

U bent hier