h

Garanties voor sociale huurwoningen IJsvogelstraat

20 december 2017

Garanties voor sociale huurwoningen IJsvogelstraat

Eind november staakten de stemmen nog, maar eind december werd het raadsvoorstel alsnog aangenomen, plus een motie voor de zekerheid die gemaakte toezeggingen met de woningcorporatie ook voor de gemeente doet gelden. Het plan voor nieuwe woningen op de oude plek van de basisschool in Venlo-Zuid kan van start nu we de garantie hebben dat er overlegd wordt met de bewoners over de herontwikkeling van de wijk.

 

Woningcorporatie WoonWenz wil 34 nieuwe levensloopbestendige woningen (in plaats van de eerder geplande 25) bouwen op de oude plek van basisschool de Zuidstroom tussen IJsvogelstraat en Lepelaarstraat in Venlo-Zuid.

 

SP-Raadslid Stefan Hügues: “Omwonenden waren echter niet blij met de precieze invulling van het gebied (plantsoen zou verloren gaan) en het aantal te bouwen woningen (te weinig diversiteit) en wensten aanpassingen. Men is niet tegen een herontwikkeling maar vreest dat de helft van het parkje bebouwd wordt, een gebrek aan parkeerplaatsen ontstaat en de veiligheid en leefbaarheid in de buurt in het geding komt.”

VVD, VenLokaal, Lokale Democraten en SP gaven gehoor aan de bezwaren van bewoners en kwamen eind november met een motie die verbeteringen zou afdwingen. Een stemming eindigde door een aantal afwezigen precies gelijk (18-18) waardoor er een maand later opnieuw over het onderwerp gestemd moest worden.

 

Woonwenz was verrast over de bezwaren en de motie. Volgens de corporatie is er juist goed overlegd met buurtbewoners en zijn er nog volop inspraakmogelijkheden.

Hügues: “Er volgde een reactie per brief van WoonWenz, gevolgd door een reactie per brief van de opstellers van de eerdere motie. Daar komt bij dat de misleidende berichtgeving in de krant (alsof onder meer de SP tegen sociale woningbouw zou zijn) en het niet met elkaar in gesprek gaan, het misverstand en onbegrip enkel deed toenemen.

 

Foto: SP-Venlo

 

Stefan Hügues: “In die zin misschien maar goed dat eind november door het staken van de stemmingen geen besluit kon worden genomen en het in december nog eens in de gemeenteraad besproken moest worden. Dat gaf alle partijen en de omwonenden in Venlo-zuid de tijd om zaken goed met elkaar af te stemmen.”

 

Na de brieven over en weer tussen gemeenteraad en WoonWenz, heeft dan toch de dag voor de raadsvergadering (op dinsdag 19 december) een gesprek plaatsgevonden met de woningcorporatie en de wethouder.

Hügues: “Daaruit is gebleken dat we allemaal eigenlijk niet zover van elkaar verwijderd zijn in wat we wensen voor Venlo-zuid en wat in het bouwplan gaat terugkomen.”

 

 

Stefan Hügues: “Dank aan WoonWenz voor de openheid en welwillendheid. En ook de bereidheid om met de buurtbewoners door te pakken als vanzelfsprekendheid, in overleg de verkaveling van het bouwproject nog eens te bezien met als uitgangspunt het groen maximaal te behouden.”

“Met die toezeggingen kon ook de SP met een geruster hart instemmen met het raadsvoorstel.”

 

 

Na alle commotie en onduidelijkheid wilden VVD, SP, VenLokaal en Lokale Democraten met een nieuwe motie bovenstaande toezeggingen wel ook geborgd krijgen binnen het gemeentebestuur om zodoende er zeker van te zijn dat ook voor toekomstige bouwprojecten een protocol gemaakt gaat worden welke beschrijft hoe men samen met buurtbewoners tot een goede ontwikkeling gekomen gaat worden.

De motie werd nipt aangenomen met 20 tegen 19; de fracties van CDA, D66, GroenLinks en PvdA vonden de motie onnodig en hebben tegengestemd.

 

 

SP-Raadslid Stefan Hügues: “Een schoonheidsprijs is op dit voorstel niet te verwachten en daarvoor mogen we ook in de spiegel kijken want de eerdere motie heeft tot misverstand en onbegrip geleid, het debat vertroebeld met als resultaat het staken van de stemming.”

 

Hügues: “En laat duidelijk zijn, de SP is echt niet tegen de bouw van sociale huurwoningen. Sterker, wij willen juist veel meer sociale woningbouw, daar is ernstig behoefte aan.”

“Alleen de manier waarop de nieuwbouw op de IJsvogelstraat gerealiseerd zou worden, en dat dit ten koste zou gaan van de totale omgeving, was voor de SP reden om het bouwplan zodanig te verbeteren dat de woningbouw kon doorgaan maar de leefbaarheid niet aangetast zou worden. Dat is nu gelukt dus WoonWenz kan aan de slag.”

 
Bekijk ook:

U bent hier