h

Decentralisatie van de zorg

30 oktober 2014

Decentralisatie van de zorg

De gemeenteraad besloot woensdag hoe de zorg vanaf 2015 in Venlo gestalte krijgt. Het overhevelen van diverse zorgtaken naar de gemeente gaat gepaard met een flinke bezuiniging. Gemeenten moeten de zorg lokaal maar gaan uitvoeren maar wel met fors minder geld. Dat is vragen om problemen.

 

Per 1 januari 2015 wordt de zorg overgeheveld naar de gemeenten, dat heet de decentralisatie van WMO, WSW, AWBZ, Wajong en Jeugdzorg in nieuwe lokale en regionale regelingen en verordeningen. Een ontzettend ingewikkelde zaak met veel onzekerheden en aannames.

Woensdag 30 oktober behandelde de gemeenteraad diverse beleidsplannen om dit in goede banen te gaan leiden. De SP had als enige een kritische inbreng. Tijdens het debat zaten sommige fracties  er ongemakkelijk bij, maar de SP gelijk geven zat er niet in, men zweeg liever. Een gemiste kans om het beleid samen socialer en beter te maken.

 

SP-raadslid Stefan Hugues: "Volgens de regering zijn gemeenten beter in staat de zorg dichtbij de mensen te regelen. De SP is in principe voorstander van de overheveling van de zorg naar gemeenten. Het is goed dat er niet meer met 10 hulpverleners in één gezin wordt gewerkt of dat er niet elke zes weken een nieuwe ‘intake’ gedaan moet worden. Ook moet vanuit 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur de zorg uitgevoerd worden. Geen versnippering door het rijk, provincies en gemeenten, maar de zorg enkel in handen van de gemeenten."

 

"Na jaren van enorme bureaucratie en wantrouwen richting hulpverleners is het goed dat er ingezet wordt op het vertrouwen op expertise van de hulpverlener. De korte lijnen, geen wachtlijsten en de hulp dichtbij zijn positieve punten van de decentralisatie."

"Echter, aan deze decentralisatie ligt een forse bezuiniging ten grondslag, niet meer, niet minder. Daar zit dan ook meteen het eerste knelpunt wat de SP betreft. Daar waar het Rijk, vooral sinds de invoering van de marktwerking in de zorg, niet in staat is grip op de kosten te houden wordt nu van gemeenten verwacht dit wel te kunnen. En dan ook nog met een aanzienlijk kleiner budget.", hield Hugues de gemeenteraad voor

Een bezuiniging had, wat de SP betreft, een positief gevolg moeten zijn van de decentralisatie, namelijk het inzien dat de marktwerking faalt en deze daarom terugdringen, en niet 'de markt' en winst maken als uitgangspunt te nemen. De SP is van mening dat de taakstellende bezuiniging de beoogde verbetering van de zorg niet zal bevorderen.

Hugues: "Het recht op zorg vervalt en wordt vervangen door recht op een 'keukentafel gesprek'. Hierdoor is het onduidelijk op basis waarvan en of mensen zorg krijgen, er is immers geen ondergrens vastgelegd. De keukentafelgesprekken zijn daarnaast vooral geënt op zo lang mogelijk zelfstandig, met hulp van partner, familie en overige naasten zich staande te houden."

"Maximaal inzetten op mantelzorg dus om

zodoende zorgkosten te mijden. Mantelzorg is een schone zaak maar helaas is niet iedereen in staat - vaak zonder het zelf te weten - om adequate mantelzorg te verlenen. Liefde is een goede motivatie maar beslist geen kwalificatie."

"We zullen er dan ook op moeten toezien dat we niet 'de lamme de blinde te laten leiden' of dat we mensen met een alarmknop voorzien en denken dat we daarmee adequate zorg verlenen."

 

Ook behandelde de gemeenteraad de lokale uitvoering van de participatiewet. In een samenleving mag verwacht worden dat iedereen zijn steentje bijdraagt, geheel op vrijwillige basis wel te verstaan.

Door uiteenlopende redenen, maar vooral wegens gebrek aan arbeid, zitten mensen in de bijstand en dit is beslist geen keuze. Om deze mensen te dwingen tot het leveren van een tegenprestatie, met andere woorden: arbeid te laten verrichten met behoud van uitkering, impliceert dat er eigenlijk wel werk is.

Hugues: "De SP was en is nog steeds van mening dat arbeid moet lonen en tenminste het wettelijke minimum salaris moet kunnen opleveren."

"De tegenprestatie mag niet tot verdringing op de arbeidsmarkt leiden maar volgens de SP is dit wel degelijk het geval nu. Het wegbezuinigen van banen, en die vervolgens door de 'zogenaamde' vrijwilligers in te laten nemen, is verdringing op de arbeidsmarkt."

Hugues: "'Een bijzondere tijd' is de titel van dit beleidsplan die de decentralisatie handen en voeten geeft. Een bijzondere tijd zal het beslist worden en of echt alle gezinnen in de toekomst ook echt blijven meetellen is nog maar de vraag. De wethouder kon onze zorgen en kritiek niet wegnemen, nam er zelfs niet de moeite toe. Bij twijfel niet inhalen; de SP kon dan ook niet instemmen met dit beleidsplan."

"Onzekerheid en mogelijk verslechterde zorg uit te voeren met te weinig geld, is vragen om problemen. Hoe goed Venlo het ook geregeld heeft, en als koploper te boek staat, voor ons blijven er te veel vragen onbeantwoord."

"Uiteraard houden we decentralisatie in de gaten, met de uitvoering vanaf 2015 weten we pas echt hoe Venlo er voor staat. De problemen die we dan zien blijven we aankaarten en met verbetervoorstellen komen.", zegt Hugues desgevraagd.

 

U bent hier