h

Wel of geen nieuwe scholen?

27 juni 2013

Wel of geen nieuwe scholen?

30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 18 Gisterenavond nam de gemeenteraad een besluit over het Plan van Scholen tot 2015. De discussie werd platgeslagen met een debat of er een Islamitische school moest komen in Venlo. Gek genoeg stemden de voorstanders tegen en de enige tegenstander van die school stemde vóór de komst. Zonder dat ze het in de gaten hadden. Een vreemde avond.

Het raadsbesluit stelt het Plan van Scholen 2013-2015 vast. Daarnaast wordt de onderwijsminister gevraagd om bij een eventuele vestiging van een nieuwe school, het effect daarvan op andere scholen te wegen. Als laatste de vraag dat wanneer de minister een nieuwe school toe staat, dan de Onderwijsinspectie toe te laten zien op een deugdelijke voorbereiding vanaf het moment dat die nieuwe school is opgenomen in het Venlose Plan van Scholen.
Dat laatste vond de SP eigenlijk overbodig omdat dit gewoon een taak is van de Onderwijsinspectie. Maar ach, een extra zekerheid inbouwen is prima.

Tot zover het raadsbesluit. Niets geks gelezen? Kan kloppen, normaal zou dit voorstel een hamerstuk kunnen zijn ware het niet dat die nieuw school de aanvraag betreft van de Stichting Islamitische Scholen Eindhoven om in Venlo een dergelijke school op te richten.
Tja, een Islamitische school ligt extra gevoelig. Waarom? 30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 16 Bepaalde fracties dienen hun (Islamitische) leden en kiezers tevreden te houden, een andere fractie wenst graag de PVV-kiezer aan zich te binden aangezien de PVV niet mee zal doen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.
Roep dat allemaal niet hardop want dan zijn de rapen gaar en vliegen de ontkenningen en beschuldigingen over en weer. Welkom in het politieke circus!

De discussie in de raad ging enkel nog over de vraag of er wel of geen Islamitische school moest komen. Het College van B&W sprak in het raadsvoorstel van een “niet gebleken behoefte”. Dit was in onze ogen mager onderbouwd. Het effect op andere scholen leek ons evident maar we zien liever dat B&W haar veronderstellingen ook onderbouwd met cijfers die dat aantonen.
Na twee weken bleek dat B&W dat niet kon aantonen en werd dat zinsdeel alsnog geschrapt uit het raadsvoorstel. Hiermee werd tevens de angel uit de hele discussie gehaald of er nu wel of niet een Islamitische school nodig is. Helaas ging de discussie in de raad over die vraag gewoon door. B&W kon achterover leunen, de fracties gingen bij elkaar vliegen afvangen.

De SP kon instemmen met het raadsvoorstel dat dus beoogde dat het Plan voor Scholen tot 2015 werd vastgesteld 7-9-2012 gastles basisscholen 03 waarin opgenomen dat de minister gevraagd werd om het effect op andere scholen mee te wegen wanneer er een nieuwe school opgericht zou worden. Ofwel, de minister bepaalt of er wel/geen nieuwe school in Venlo komt, of dat nu een Islamitische school is of een andere.
Verderop lichten we toe hoe we tot dit besluit kwamen.

Frappanter is dat de fracties die aangaven vóór de komst te zijn van een Islamitische school vóór het raadsvoorstel stemden, en daarmee dus ook vóór het advies aan de minister om niet zo maar een nieuwe school toe te staan. In feite stemden ze dus tégen datgene wat ze betoogden.

Nog merkwaardiger is dat de VVD, die in de debatten aangaf fel tegenstander te zijn van de komst van een Islamitische school (omwille van een goede integratie, zeggen ze) als enige tegen het raadsvoorstel stemde en daarmee in feite akkoord gaat met de komst van een Islamitische school. Uh... Eh... Oeps?

We dachten er het onze van. Maar toen de fracties in de media aangaven dat ze stemden zoals ze betoogden, hebben we bij de raadsgriffier nagevraagd of wij het nu niet begrepen of dat alle andere fracties verkeerd stemden. 30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 17 Dat laatste is het geval: De fracties die vóór de komst van de Islamitische school zijn stemden daar tegen, en de VVD die tegen de komst is stemde vóór de komst. De griffier kon er wel om lachen. Als de fracties hun fout inzien lachen ze als een boer met kiespijn. Benieuwd hoe ze dat gaan uitleggen aan hun leden en kiezers… De SP kan het uitleggen.


Waarom de SP nu geen nieuwe school wenst.

Er loopt een discussie over kleine scholen en het al dan niet sluiten van scholen met minder dan een bepaald aantal (100) leerlingen. Die discussie speelt (nog) niet in Venlo maar wel in andere gemeenten om ons heen. Ook voor Venlo geldt de prognose dat het aantal aanmeldingen voor leerlingen zal gaan teruglopen. In Sevenum mocht enkele jaren geleden al geen nieuwe (openbare) school gesticht worden.

De krimp van het aantal nieuwe basisschoolleerlingen gaat gelukkig nog aan Venlo voorbij maar de SP zegt: Laat kleine scholen in de toekomst liever samengaan als we daarmee voorkomen dat ze moeten sluiten.
Het is gewoonweg vreemd om een nieuwe school 30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 11 voor ongeveer 200 leerlingen op te richten in tijden van krimp. Een nieuwe school zou de overige scholen onder druk zetten. Goed nadenken dus wat handig en verstandig is met het oog op de lange termijn.

Net als bij het college van B&W speelt ook bij de SP religie geen rol bij ons besluit. Het raadsvoorstel konden we dan ook steunen. Ook als het om een nieuwe protestantse of wat dan ook voor school zou gaan, zegt de SP: Waarom niet meer integratie nastreven? Waarom weer nieuwe verzuiling, zeker in tijden van leerlingenafname en bevolkingskrimp?

Het voldoen aan de basiseisen en het recht om een school te stichten wil niet zeggen dat daar ook automatisch op ingegaan moet te worden. Gastles Ton VIJa” zeggen tegen dit initiatief opent de deuren voor meer initiatieven. Dat heeft ongetwijfeld een negatief effect op het huidige scholenbestand.
Met het huidige aanbod is weinig mis, kinderen van elke culturele en/of religieuze achtergrond zijn welkom.

We vinden het wel vreemd dat in het debat twee weken geleden niet aangegeven kon worden waarop het college haar gegevens betreffende behoefte of niet gebleken behoefte mee kon aantonen. En gisteren konden we lezen dat die cijfers niet bestaan. De angel is daarmee uit het debat maar het verdient geen schoonheidsprijs.

Wat de SP betreft is het aan de minister voor een besluit of er wel of geen nieuwe school komt. Mede daarom stemde de SP in met het raadsvoorstel dat dit beoogde.
Zo simpel kan het zijn, de andere partijen voerden liever een show op met de verkiezingen in het vizier.


Doe mee en steun de SP. Nu is de tijd. Sluit je aan.
26-06-2013: Dagblad de Limburger: Groen licht aanvraag islamitische school Venlo

U bent hier