h

Ons gevoel bleek juist: Venlo liet steken vallen bij gronddeal bioscoop

13 juni 2013

Ons gevoel bleek juist: Venlo liet steken vallen bij gronddeal bioscoop

bioscoop_venlo_citycinema De conclusies en aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek liegen er niet om. De raad werd niet geïnformeerd, de financiële deal is slecht onderbouwd, de verkoop lag onder de werkelijke waarde, B&W leed aan tunnelvisie en deed enkel zaken met één partij die ook nog eens verdacht wordt van omkoping. B&W kreeg gisterenavond van de raad een flinke tik op de vingers.

 

In januari bleek - uit onderzoek van L1 - dat de gemeente de grond voor de bouw van de bioscoop aan de Picardie fors onder de taxatiewaarde had verkocht.
De grond werd voor 225.000 euro verkocht aan projectontwikkelaar van Pol terwijl het perceel was getaxeerd op 360.000 euro.
De SP stelde hierover op 18 januari raadsvragen die op 22 februari door B&W werden beantwoord. Die antwoorden riepen vooral meer vragen op, temeer omdat er andere bedragen werden genoemd dan die L1 aan het licht bracht.

 

Op 27 februari volgde een debat in de gemeenteraad. De onduidelijkheid gemeenteraadVenlo bleef waarop alle fracties instemden met een motie voor een onderzoek naar de grondverkoop voor de nieuwe bioscoop in Venlo.
De onafhankelijke rekenkamer voerde samen met een gespecialiseerd bureau het onderzoek uit. Eind mei verscheen het rapport met stevige conclusies en de nodige aanbevelingen ter verbetering. Die werden gisterenavond, 12 juni, in de gemeenteraad besproken.

 

Bijna alle partijen spraken hun afkeuring uit over de gang van zaken en wensten nog enkele dingen opgehelderd te krijgen. Alleen de VVD was van mening dat alles keurig verlopen was en gaf aan vooral blij te zijn met de nieuwe bioscoop. Een afleidingsmanoeuvre want het gaat niet om de bioscoop maar om de grondtransactie tussen de projectontwikkelaar (Piet van Pol uit Roermond) en de verkoper (Gemeente Venlo). De VVD zweeg verder, dat zegt ook wel genoeg.

 

De rekenkamer concludeert in haar onderzoeksrapport dat de gronddeal die de gemeente sloot, met het oog op de bouw geld van de bioscoop aan de Picardie, financieel slecht is onderbouwd. De gemeente verkocht de grond aan projectontwikkelaar Van Pol voor een bedrag dat ruim onder de taxatiewaarde lag. Volgens de rekenkamer ging het weliswaar om een reële prijs maar werd het besluit genomen zonder rationele financiële onderbouwing: ‘De argumentatie was gebrekkig’.

 

Volgens de rekenkamer had voor het perceel enkele tienduizenden euro's meer gevraagd kunnen worden. Uiteindelijk had Van Pol een voordeel van zo'n 135.000 euro bij de gronddeal. Dat is niet gemeld aan de gemeenteraad...

De rekenkamer stelt ook dat het college verzuimd heeft om de bioscoopmarkt te testen en door middel van een second opinion beter zicht te krijgen op het onderhandelingsresultaat. Andere deskundigen hadden nog naar de prijzen moeten kijken.

 

Ook is er niet geïnformeerd naar andere potentiële kopers, mogelijk waren ook andere projectontwikkelaars geïnteresseerd Van_Rey_Van_Pol om de bioscoop te bouwen. Van onrechtmatige staatssteun zou geen sprake zijn maar Venlo had de omstreden projectontwikkelaar van Pol moeten onderzoeken.
De gemeenteraad is van dit alles niet geïnformeerd en dat is een politieke doodzonde. Een motie van afkeuring haalde gisterenavond geen meerderheid.

 

Burgemeester Scholten zei in reactie op het onderzoeksrapport van de rekenkamer Antoin-Scholten dat de gemeente Venlo transparanter had moeten zijn over de bioscoopdeal. Hij stelde wel dat de lap grond voor de bioscoop voor de juiste prijs is verkocht en er geen sprake is geweest van vriendjespolitiek met projectontwikkelaar Piet van Pol, de gemeente liet wel wat steekjes vallen.

Die hand in eigen boezem en het uitgesproken Mea Culpa haalde de angel grotendeels uit het debat. Opvallend waren de knipoogjes die de VVD-fractievoorzitter en wethouder (ook VVD) elkaar steeds gaven tijdens het debat. Daar kun je conclusies uit trekken.

 

De rekenkamer komt in haar rapport met diverse aanbevelingen hoe zulke deals voortaan aan te pakken. Gelukkig heeft het gemeentebestuur alle aanbevelingen en conclusies overgenomen. B&W heeft hoe dan ook een flinke tik op de vingers gekregen. Alweer. Hopelijk blijft het hierbij maar de schijn van een bewuste actie Mark_Verheijen blijft aanwezig. Hoe kon anders de toenmalige VVD-lijsttrekker en wethouder in 2008 al roepen dat die bioscoop op die plek zou komen terwijl daarover pas in 2010 werd besloten?

 


Lees hier de spreektekst van de SP bij dit debat:

 

We danken de Rekenkamer voor het deskundige onderzoek en kunnen de conclusies en aanbevelingen best onderschrijven.
Gelukkig antwoordde het College van B&W positief op onze vraag of ook zij de conclusies en aanbevelingen over gaan nemen.

Vraag blijft waarom de gemeenteraad niet is geïnformeerd, niet eerder en tijdig van informatie voorzien? De conclusie van de Rekenkamer is scherp en duidelijk; het gemeentebestuur heeft onnodig dingen laten liggen.
AlexanderVervoort Het is vreemd dat er een WOB-verzoek door een omroep voor nodig was en vervolgens door diezelfde omroep flink wat media-aandacht en nader onderzoek om een en ander boven water te krijgen. Sterker, de raad vroeg de Rekenkamer om een onafhankelijk onderzoek.

Deze Rekenkamer concludeert dat de gemeenteraad niet is geïnformeerd, zelfs niet vertrouwelijk waar dat bij diverse anders transacties wel steevast gebeurd. Dit roept de nodige vragen op en is niet goed voor het aanzien en vertrouwen in politiek en bestuur.

De schijn blijft ook hangen dat bepaalde bedrijven wel steun krijgen en andere met gelijke voorstellen niet. Waarom deze Koninklijke behandeling die anderen niet krijgen? (Redactie: B&W zweeg en wenste de vraag niet te beantwoorden)

Het lijkt de SP dat alle aanvragen volgens het gelijkheidsbeginsel te behandelen. Mogen we er van uit gaan dat aanvragen en projecten gemotiveerd en goed onderbouwd aan dan wel af te wijzen zonder een trukendoos te gebruiken zoals ondernemers van het kastje naar de muur te sturen, 

Taurus
later verstrikken in juridische kwesties of verwijzen naar visies terwijl in die visie - dat als punt op de horizon dient - staat dat niet krampachtig vastgehouden moet worden aan begrenzingen.
De SP verwijst hierbij naar bijvoorbeeld de aanvraag voor een bioscoop in Velden.

 

Namens de SP-fractie voerde raadslid Alexander Vervoort het woord.
 

Update 26 juni: Bioscoopplan Velden opnieuw bekeken

 

Samen met het CDA heeft de SP al vaker aangegeven het vreemd te vinden dat er wel een bioscoop in de binnenstad mocht verrijzen maar een bioscoop in Velden niet mocht terwijl de plannen daarvoor al vijftien jaar klaar liggen. Is er sprake van doelbewuste tegenwerking?
Als reactie verwijst B&W steeds naar een stedelijke visie die zulke voorzieningen buiten het centrum niet zou toe staan. In onze ogen maakt B&W zich er te makkelijk van af. Wat speelt er werkelijk?

 

Op 26 juni heeft de voltallige gemeenteraad een motie aangenomen die B&W op roept om opnieuw te kijken naar de plannen voor een bioscoop bij Taurus in Velden.  B&W stribbelde nog even tegen maar ging toch overstag. Als ze de motie naast zich had neergelegd had dat geleid tot een vertrouwensbreuk en daarmee een coalitiebreuk. Waarschijnlijk dat daarom zelfs de VVD instemde met de motie.

 

Taurus kreeg eind vorig jaar toestemming voor haar uitbreidingsplannen maar niet voor de bouw van een bioscoop. De plannen voor de bioscoop stammen nog uit de tijd van de voormalige gemeente Arcen en Velden. Daar werden de plannen goedgekeurd en dat besluit werd bij de herindeling door Venlo overgenomen. Maar dus niet uitgevoerd. Bij het aannemen van de motie zei wethouder Wim_van_den_Beucken van den Beucken (VVD): “De aanvraag zal opnieuw zorgvuldig en met oog voor de historie worden bekeken. Ik zal bovendien aangeven welke kaders moeten worden veranderd om de plannen positief te kunnen beoordelen.

Benieuwd of men dit over de verkiezingen heen gaat tillen of dat B&W met de billen bloot gaat of toch weer met een smoes komt om het niet uit te voeren. Wordt vervolgd…


 
Lees ook:

 

U bent hier