h

Vragen onderzoek naar Floriade

18 december 2012

Vragen onderzoek naar Floriade

Floriadevlaggen Diverse berichten in de pers in de afgelopen dagen meldden dat het door ons gewenste onderzoek naar de handel en wandel van de Floriade niet door de raad maar door een extern bureau gedaan wordt. De gemeenteraad weet daar niets van. Daarnaast stelt Venray dat ze zou zwijgen over de miljoenentekorten. Genoeg reden om aan de bel te trekken bij B&W.

Afgelopen vrijdag (14 december) meldde Dagblad de Limburger over een onderzoek naar de Floriade: “Inmiddels is besloten een extern bureau in 2013 een onderzoek te laten verrichten”. Dat is vreemd aangezien de SP-fractie op 6 december aan het gemeentebestuur heeft gevraagd om onderzoek te doen naar de gang van zaken rondom de Floriade.
Dit verzoek werd toen gesteund door PvdA en D66, en B&W zegde toe er werk van te gaan maken.
We hebben B&W dan ook vandaag raadsvragen gestuurd waarin we vragen waarom blijkbaar nu ineens een extern bureau de opdracht krijgt en de eigen gemeenteraad niet meer aan zet zou zijn en misschien zelfs buitenspel lijkt te zijn gezet. We willen weten of het bericht in de krant klopt en zo ja, wie dan dit besluit heeft genomen en op welke gronden.

Het hoofdpijndossier dat Floriade heet is te belangrijk om over te laten aan een extern bureau. De afspraak was dat hoofdpijndossier de raad het onderzoek zou gaan verrichten en zelf de opdracht, opzet en vragen zou formuleren. De raad zou hierin zelf aan zet moeten blijven, dat was ons verzoek en dat blijft onze insteek.
De SP hecht sterk aan een onderzoek maar dan wel door de gemeenteraden in de regio. Voor een dergelijk onderzoek of onderzoeken is het wel noodzakelijk dat volledige openheid zal worden gegeven in de gemaakte keuzes. Juist vanwege de aanzienlijke hoeveelheid gemeenschapsgeld die in de Floriade is gaan zitten. Daarvoor is het niet alleen wenselijk maar zelfs noodzakelijk dat de medewerking van alle partijen zo transparant mogelijk is.

In het eerder genoemde krantenartikel staat ook de teleurstelling verwoord vanuit de regiogemeenten als het gaat om de rol van de commissarissen en de houding van de directie van de Floriade. We willen van B&W van Venlo weten of ze het met de SP eens is dat alleen een gedegen onderzoek kan plaatsvinden als alle informatie na het sluiten van de boeken van de Floriade beschikbaar komt en het onderzoek in alle openbaarheid plaatsvindt?
We hebben B&W gevraagd of ze bereid is om druk uit te oefenen op de Floriade-directie en -commissarissen om hieraan mee te werken.

Het zou getuigen van beschaving en respect naar transparantie_spaarvarken de burgers van de regio wanneer directie en commissarissen van de Floriade nu publiekelijk hun volledige medewerking en transparantie toezeggen ten aanzien van afronding van en onderzoek naar dit evenement.

Gisterenavond, maandag 17 december, vond in Venray een raadsdebat plaats over de Floriade. Hierin stelde wethouder Loonen dat er een afspraak was dat: “We zouden zwijgen tot er aan de budgetten van de gemeenteraden gekomen zou worden”. De SP gaat er van uit dat de betreffende wethouder met “we” de wethouders van de deelnemende gemeenten worden bedoeld. We hebben B&W gevraagd of dat juist is en of de wethouders in de vereniging van aandeelhouders wel afspraken hebben gemaakt ten aanzien van het informeren van hun gemeenteraden.
Het kan niet zo zijn dat de gemeenteraad pas geïnformeerd logoFloriade zou worden als men geldgebrek zou hebben. De wethouders hebben een informatieplicht, ook bij slecht nieuws. Het niet juist en tijdig informeren van de raad is een politieke doodzonde. De wethouders hebben nog wat uit te leggen…


De raadsvragen aan het college van B&W Venlo leest u hier (PDF-link).


06-12-2012: SP wil opheldering rond drama Floriade
01-12-2012: 9 miljoen euro verlies Floriade

U bent hier