h

Vragen over uitspraken burgemeester op tv over brandweerzorg

3 mei 2011

Vragen over uitspraken burgemeester op tv over brandweerzorg

brandweer Burgemeester Bruls deed vrijdag op de lokale tv enkele uitspraken over de brandweerzorg die vragen om een nadere toelichting. Want wat bedoelde hij nou eigenlijk te zeggen, en hoe passen zijn uitspraken bij het raadsdebat dat eind april werd afgerond? De SP heeft vragen gesteld over het tv-optreden en wil weten of de burgemeester en de raad nog wel op dezelfde lijn liggen betreffende de brandweerzorg.

Bruls Burgemeester Bruls noemt in het tv-programma ‘Aan tafel’ van Omroep Venlo voorbeelden die niet passen bij de werkelijke situatie van rookmelders. Ook doet Bruls voorkomen alsof de uitruk van twee brandweermensen per snel interventievoertuig bij een mogelijke woningbrand voldoende is, terwijl hiervoor nu nog een volwaardige tankautospuit met zes brandweerlieden heen gaat. Daarnaast geeft Bruls een schot voor de boeg over de rol van de brandweer terwijl hiernaar nog een proef loopt.

Ton Heerschop SP-raadslid Ton Heerschop: "Al deze uitspraken van de burgemeester lijken alsof hierover al een besluit is genomen, wat in schril contrast staat met de uitkomst van het raadsdebat in april over de brandweerzorg. In dat debat deed de burgemeester (na een oproep van de SP) de toezegging dat de raad, na de proef, een voorstel krijgt waarin ze kan bepalen over een dekking met snelle interventievoertuigen én de bemanning daarvan, en de daaraan mogelijk gekoppelde opheffing van brandweerposten of het afstoten van materiaal. Aan deze toezegging houden we hem. Het is dan ook vreemd dat Bruls in een tv-programma de zaken anders lijkt te doen voorstellen."

Bruls' uitspraken willen we graag nader verklaart hebben. Daarom heeft de SP hierover vandaag raadsvragen gesteld.


Lees hieronder de brief die de SP-fractie stuurde:

Aan: College van B&W gemeente Venlo (via griffie)
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: Uitspraken burgemeester op tv over brandweerzorg
Datum: 03 mei 2011

Geacht college,

Afgelopen maand behandelde de gemeenteraad de visie brandweerzorg. Nadrukkelijk is tijdens de vergadering gesteld dat er geen wijzigingen in de huidige brandweerzorg zouden komen voordat alternatieven zouden zijn uitgewerkt, en voorgelegd aan de raad.
De SP heeft aangegeven kritisch te staan tegenover de visie omdat er grote zorgen zijn over de haalbaarheid van de besparingen ten opzichte van de dekking voor een volwaardige brandweerzorg. Gelijktijdig erkent de SP dat er op geen enkele wijze een garantie naar de burger kan worden gegeven als het gaat om brandveiligheid anders dan een goede voldoende getrainde en uitgeruste brandweerorganisatie.

De basis van de discussie in de raad in april was dan ook juist die voldoende getrainde en uitgeruste brandweerorganisatie.

Tot verbazing van de SP sprak de burgemeester, tijdens het maandelijkse gesprek in het tv-programma ‘Aan tafel’ van Omroep Venlo (29-04-2011), dat de brandweer bij een brandende frituurpan het ook wel met twee mensen zou afkunnen als men maar via rookmelders op tijd zou worden geïnformeerd. Een opvallende uitspraak mede omdat dit volgens de SP kan worden gezien als een voorschot op de uiteindelijke uitwerking van de visie brandweerzorg.

Reden voor ons om de volgende vragen te stellen aan het college:

1. Bent u bekend met het feit dat een brandende frituurpan in vrijwel alle gevallen te maken heeft met menselijk falen en deze categorie branden 61% van de branden veroorzaakt?

2. Deelt u de mening van de SP dat het fenomeen ‘vlam in de pan’ terecht een belangrijk element is van brandveilig leven? Zo nee, waarom niet?

In het tv-programma ‘Aan tafel’ lijkt de burgemeester te doen voorkomen alsof bij een vlam in de frituurpan er dankzij de rookmelder alarm wordt vlamindepan geslagen richting de brandweer. Niet iedere woning in de gemeente Venlo geeft een automatische doormelding naar de meldkamer brandweer. Wanneer de burgemeester bedoelde dat de bewoners van het pand door de rookmelding meer tijd krijgen om het pand te verlaten, dan zouden we deze mededeling beter begrijpen. Echter, als dat zo is dan is de positie van de rookmelder essentieel. Belangrijk daarbij is de toezichthoudende rol die de brandweer heeft.

3. Bent u van mening dat er voldoende uren aan die toezichthoudende/ adviserende taak kan worden besteed, nu en in de toekomst? Zo nee, waarom niet?

De burgemeester stelt het tv-programma ook dat door toename van brandmelders er minder uitrukken zullen zijn. Toename van rookmelders in bijvoorbeeld verzorgingshuizen, onderwijsinstellingen en andere openbare gebouwen zal volgens de SP een toename geven in het aantal loze meldingen, juist de combinatie met doormelding naar de brandweer bij gebouwen met een groot aantal aanwezige, al dan niet-zelfredzame personen, is de SP van mening dat feitelijk alleen de uitruk van een volwaardige tankautospuit kan volstaan. Immers, beter meteen de juiste ploeg ter plekke dan tijdverlies met alle mogelijke gevolgen van dien. Loosmelding of niet, de SP sluit onnodige risico’s graag uit.

4. Deelt u onze mening dat alleen de uitruk van een volwaardige tankautospuit kan volstaan?
Zo nee, waarom niet en in welke gevallen kan worden voorzien dat de uitruk van een onvolwaardige brandweerploeg zou volstaan?

5. Bent u met de SP van mening dat eerst de resultaten van de proef (pilots) met de nieuwe inzet van brandweer in Nederland afgewacht dient te worden, voordat er uitspraken kunnen worden gedaan over dekking van nieuwe voertuigen, bemensing daarvan en een eventuele besparing die gedaan kan worden? Zo nee, waarom niet?

De SP begrijpt de noodzaak tot het verbeelden van zaken die te maken hebben met de nieuwe visie op de brandweerzorg. Het gekozen voorbeeld interventievoertuig van de brandende frituurpan is inhoudelijk geen goed voorbeeld. De reden is dat dit voorbeeld feitelijk lijkt aan te geven dat er al besloten is dat een snel interventievoertuig slechts met twee mensen bemand zal worden, en ook wordt ingezet bij een woningbrand (waar een brandende frituurpan jammer genoeg snel op kan uitdraaien).

6. Deelt u de mening van de SP dat er uitermate terughoudend moet worden omgegaan met - het nog voor de evaluatie van proeven - bepalen van bemanning van voertuigen of definiëren van de manier van optreden van de brandweer in de toekomst? Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw beantwoording, met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo, Alexander Vervoort en Ton Heerschop


29-04-2011: Bekijk hier de uitzending van Omroep Venlo ‘Aan tafel met de burgemeester’
Lees hier de in de vragen aangehaalde Brandveiligheidskrant van de Brandweer Venlo (PDF)
11-02-2011: SP kritisch over rapport doorlichting Veiligheidsregio

U bent hier