h

Onduidelijkheid over proef met meer koopzondagen zorgt voor veel vragen

30 december 2010

Onduidelijkheid over proef met meer koopzondagen zorgt voor veel vragen

koopzondag Sinds 2009 loopt er een proef waarbij op meer zondagen de winkels open mogen zijn. Echter geldt deze proef niet voor supermarkten, tuincentra en winkeliers in Arcen en Velden. De Maasboulevardondernemers hebben lak aan de proef. Intussen merken de winkeliers in de overige stadsdelen dat het niet goed gaat. Winkeliers in Blerick spreken zelfs van een vertrouwensbreuk met de wethouder. Voor de SP reden om B&W hierover aan de tand te voelen.

Winkeliers hebben het zwaar, vooral winkeliers in de stadsdelen. Winkeliersverenigingen klagen over tegenvallende omzetten, terugloop aan klanten, leegstand in winkelgebieden, verschraling van het winkelaanbod, slechtlopende koopavonden en weekmarkten, gebrek aan onderlinge samenwerking, en over diverse convenanten en (centrum)plannen die stagneren.

koopzondag Daar komt bij dat de financiële crisis nog na-ebt, de Maasboulevard als tijdelijke concurrent veel klanten afsnoept, en de lopende proef met een ruimere zondagsopenstelling onduidelijk is en daarmee zorgt voor ergernissen.

De ondernemers aan de pas geopende Maasboulevard hebben besloten om, in tegenstelling tot de overige winkeliers in de binnenstad, iedere zondag open te zijn. Het College van B&W heeft eigenhandig besloten om de proefperiode 2009-2010 te verlengen met drie jaar, zonder de raad hierover om een uitspraak te vragen.
koopzondag Hiermee wordt het convenant doorbroken en is de proef met ruimere zondagsopenstelling geen proef meer, eerder realiteit waarbij tijdens het spel de spelregels zijn verandert.

De SP vraagt zich af wat dit alles betekent voor de koopzondagenproef, het daarvoor afgesloten convenant tussen winkeliers, en de onduidelijkheid voor de bezoekers. De partij constateert dat er veel mis gaat en heeft vandaag het College om opheldering gevraagd.


Lees hieronder de brief die de SP-fractie stuurde:

Aan: College van B&W gemeente Venlo (via griffie)
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: Onduidelijkheid proef ruimere openstelling koopzondagen
Datum: 30 december 2010

Geacht college,

De afspraken over de proef met ruimere zondagsopenstelling zijn duidelijk:
• “Bij het niet doorgaan van het convenant wordt de verordening aangepast en gaat de gemeente terug naar de oude situatie”;
• “Indien convenant niet tot stand komt, wordt het raadsvoorstel 2008-156 nietig verklaard”;
• “Voor notoire overtreders is na een jaar het feestje voorbij”.

Wij constateren nu het volgende:
• Er een convenant is afgesloten maar niet tussen álle partijen;
• Dat tijdens de proef het winkelgebied is uitgebreid en de daar gevestigde winkeliers buiten het convenant vallen en daarmee blijkbaar ook buiten de proef vallen;
• Dat er velen het convenant overtreden maar het College hierop niet wil handhaven want dat niet als haar taak ziet;
• Er zijn geen afspraken met huurders/projectontwikkelaars gemaakt en ook is er contractueel niets vastgelegd over deelname aan het lopende convenant en daarmee afspraken over zondagsopenstelling.
Dit geeft een spanningsveld tussen de Maasboulevard, de Venlose binnenstad en de winkelgebieden in de overige stadsdelen.

Voor de SP is dit alles reden tot het stellen van onderstaande vragen:

1. Kunt u aangeven waarom er gekozen is voor een nieuwe proefperiode van meerdere jaren, wanneer met de raad is overeengekomen dat de proef anderhalf jaar zou duren, dus tot aan de evaluatie medio 2010? Had u niet aan de raad een uitspraak moeten vragen over de proefverlenging?

2. Deelt u de mening van de SP dat deze gecontinueerde proef feitelijk het openstellen van de zondag als koopzondag is, en zo ja, waarom spreekt u dan nog van een proef?

3. Onderschrijft het College nog steeds deze passage uit de evaluatie: “Om elke zondag open te gaan is voor de meeste winkeliers niet wenselijk.”?

4. Bent u met de SP van mening dat uitbreiding van koopzondagen ook effecten heeft op ondernemers én medewerkers in de detailhandel - en dan met name in het MKB - en in de manier waarop zij vervolgens zeven dagen per week inzetbaar dienen te zijn?

5. Deelt u de mening van de SP dat de kleine zelfstandige eigenlijk gedwongen wordt om ook op alle koopzondagen open te gaan - ook die buiten de proef/convenant - omdat het anders ten koste kan gaan van zijn of haar concurrentiepositie en financiële positie? En deelt u de mening van de SP dat kleine ondernemers niet de dupe mogen worden van de gevolgen van het geven van de mogelijkheid tot een openstelling op iedere zondag?

De boodschap van wethouder Verheijen: “De verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemers. Als ze nu gaan klagen, mogen ze ook zelf een oplossing zoeken.” én die van zijn woordvoerder: “De discussie rond de koopzondagen is gesloten.”, roept de vraag op wat hiermee precies bedoeld wordt.

6. Hoezo is de discussie gesloten terwijl de proef nog loopt? Voelt de wethouder zich niet langer verantwoordelijk?

7. Wat gaat het College concreet samen met de winkeliers en winkeliersverenigingen ondernemen (bijvoorbeeld door óf de proef bij te stellen, iedere winkelier te binden aan het convenant, óf de proef voortijdig te beëindigen en het convenant nietig verklaren) om de ontstane onwenselijke situatie te veranderen?

8. Bent u met ons van mening dat de ontstane situatie tevens duidelijk maakt dat vrijheid bieden aan winkeliers om zelf te beslissen over koopzondagen, niet werkt en dit beter gereguleerd kan worden?

Vanwege het toeristische karakter heeft met name de kern van Arcen de mogelijkheid om iedere zondag tot koopzondag te bestempelen. De voormalige gemeente Arcen en Velden heeft dit overgenomen in al haar drie kernen. Op basis van dezelfde wetgeving grijpen de ondernemers in het gebied Maasboulevard deze mogelijkheid aan om ook iedere zondag open te gaan.

9. Is het College van mening dat de toeristische status van Arcen én die van de Maasboulevard met elkaar te vergelijken zijn? Zo nee, welke maatregelen gaat u treffen om hierin duidelijkheid te scheppen?

10. Was het College bekend met het standpunt rondom zondagsopenstelling van de nieuwe ondernemers in de Maasboulevard? Zijn er bij u signalen binnengekomen van deze ondernemers dat (om bedrijfseconomische redenen) er een noodzaak is tot openstelling van hun winkels iedere zondag?

11. Hoe duidt het College deze zondagsopenstelling en is zij voornemens om een gelijkwaardig speelveld te garanderen voor alle ondernemers in de binnenstad?

Een klant kan zijn euro maar één keer uitgeven. De Maasboulevard als nieuwe visitekaartje moet niet ten koste gaan van de overige winkels in het centrum en de stadsdelen. Een koopzondag waarbij 60% van alle winkels dicht is, is geen koopzondag te noemen, werkt verwarrend en zorgt voor een mogelijk (blijvende) wegtrekkende beweging van (potentiële) consumenten.

12. Is het College met de SP van mening dat de ontstane situatie onduidelijkheid schept voor de kooptoerist en de consument, die zich afvraagt welke winkels nu wel en niet open zijn, en waarom de binnenstad ‘dicht’ is terwijl de Maasboulevard wel steeds geopend is?

13. Wat gaat het College doen om deze verwarrende situatie weg te nemen en te zorgen voor eenduidig beleid, uniformiteit, ook in de lopende ‘koopzondagenproef’?

14. Bent u met ons van mening dat het ‘cowboygedrag’ van enkele ongebonden ondernemers/ grote winkelketens in het gebied Maasboulevard schadelijk kan zijn voor met name de gebonden eenmanszaken en kleine ondernemers, die met hun zaak juist hét verschil maken in een winkelgebied zowel qua aanbod als qua benadering?

15. Is het College bereid om de binnenstad te behoeden voor mogelijke negatieve effecten van de ‘freeriders’ die zich niet aan het convenant houden en/of hieraan niet willen deelnemen?

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording, met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo, Alexander Vervoort en Ton Heerschop


radiodebat In het radioprogramma 'Markt 2' discussieerden SP'er Ton Heerschop, John Heuvelings (VVD), Toon Drissen (CDA) en Mart Hovens (Winkelhart Blerick) over het koopzondagenbeleid en de ontstane (onduidelijke) situatie. Het programma werd uitgezonden op 8 en 9 januari 2011. Het radiodebat kunt u ook hier downloaden en naluisteren (55 MB).

24-04-2010: Koopzondagen en ongelijke concurrentie

U bent hier