h

Een compromis van vlees noch vis

15 december 2009

Een compromis van vlees noch vis

coalitie De titel van het coalitieakkoord is “Doorpakken en meedoen”, klinkt mooi maar eenmaal gelezen lijkt het akkoord nadrukkelijk een samengaan van VVD en CDA waarin de PvdA “dankjewel” mag zeggen dat ze mag 'meedoen', het is de VVD die zal 'doorpakken' met allerlei asociale maatregelen al worden die in het akkoord erg mooi verpakt en verbloemd.

Eerst maar eens wat positieve dingen uit het coalitieprogramma.
Er komt een centrum voor theater, zang en dans in het Nedinscocomplex. Daarmee wordt in ieder geval invulling gegeven aan dit gebouw en komt er duidelijkheid voor de culturele instellingen die na het opblazen van Made in Venlo 'virtueel dakloos' waren.
De gemeentelijke lasten wil men niet laten stijgen, horeca komt bij de wethouder. Verder wil men kijken of de belachelijk hoge leges voor de horeca kunnen worden teruggedrongen.
Tevens spreekt het coalitieakkoord uit dat voorzieningen op wijkniveau zo veel mogelijk moeten worden benut en behouden en wil men investeren in HBO-opleidingen in Venlo. Goed dat de coalitie kritisch kijkt naar de gemeentelijke organisatie, maar geen woord over stoppen met de dure inhuur van externen, waar men toch tijdens het lijsttrekkersdebat de mond van vol had. Die kosten blijven dus flink op de begroting drukken.

Dan de keerzijde; het rangeerterrein wordt niet verplaatst, te duur oordeelt men, politieke onwil volgens de SP, want de verhuizing levert juist veel kansen en centen op.
Er komt een bezuiniging op het minimabeleid, maatschappelijke opvang en -ontwikkeling. Ook op veiligheid gaat men bezuinigen inclusief de brandweerzorg. Wat gaat dat betekenen in combinatie met de landelijke bezuinigingsdrift die door de minister wordt tentoon gespreid? Voor de SP is dit een zorgelijke ontwikkeling.
Eurobiljetten Zeker als men daar tegen afzet dat deze coalitie tien miljoen wil vrijmaken voor het bouwen van het VVV-stadion en het daarin ondergebrachte multifunctionele centrum, waarbij de grond, infrastructuur en huizensloop kado worden gedaan. Of als men ziet dat het budget voor stadsvernieuwing weer geheel op Venlo en Blerick zijn gericht en voor de overige woonkernen geen voorziening is getroffen.
De WAA wordt nadrukkelijker betrokken bij de inzet in de gemeente, de SP zal deze ontwikkeling nauwgezet volgen want juist deze groep kwetsbare mensen mag niet de dupe worden van het beleid. WAA-werknemers dienen zinvol werk te doen dat gerespecteerd dient te worden, nu lijkt het erg op misbruik en afschuiven.

Afschuiven is een van de 'kernwaarden' van het coalitieakkoord; alles wordt gedecentraliseerd of afgeschoven, zelfs het groenonderhoud dienen bewoners de komende jaren vooral zelf te mogen doen. Zo kunnen we ook bezuinigen ja! Op korte termijn heeft dit effect maar op de lange termijn betekent het nog meer vervreemding, individualisme, onvrede en ergernis. Die kant wil de SP niet op, deze coalitie blijkbaar wel.

geensnelweg De PvdA heeft haar draai voltooid door in te stemmen met de A74 maar geen enkele garantie uit de coalitieonderhandelingen weten te slepen als het gaat om handhaving van het bestaande wegennet en terugdringen van overlast door deze ongewenste Duitse snelweg. Terwijl het juist de PvdA was die zo hard ijverde voor maatregelen, laat de partij opnieuw duizenden mensen in de kou staan.

Natuurlijk treft men een keurige doorrekening aan onder het akkoord.
Papier is echter geduldig en de smaak die blijft hangen is die van een tweede overwinning van de VVD en het CDA. Het neo-liberale verhaal van minder overheid en 'zoek het als individu zelf maar uit' overheerst. Bezuinigingen op de zwaksten in de samenleving worden mede mogelijk gemaakt door een zich sociaal noemende PvdA en christelijk noemende CDA.
Het is nu juist de PvdA die zegt dat met haar inbreng een sociaal gezicht gegeven wordt aan de coalitie. Dit blijkt echter nergens uit want in het coalitieakkoord zijn alle sociale maatregelen weggesloopt of wegbezuinigd, veel maatregelen worden afgeschoven op ondernemers en de 'verantwoordelijkheid van de mensen zelf' oftewel: zoek het maar lekker uit. De PvdA is naar onze mening definitief een rechtse partij geworden en doet afstand van haar sociale verleden. Hier ligt een opdracht voor de SP de komende jaren...

Dan de invulling van de wethoudersposten.
Dit zijn er slechts vier geworden. Een punt uit het programma van de SP en we juichen toe dat het is overgenomen (net zoals nog enkele). In de keuze van drie van de vier wethouders kan de SP zich vinden maar de wethouderspost van PvdA’er Testroote is voor de SP onbegrijpelijk. Akkoord Iemand die op een ongekend klungelige wijze heeft gemanoeuvreerd door onderwijsland, tegen wie nog klachten lopen, beschuldigd wordt van leugens en daardoor beschadigd is, moet je niet zichzelf nog meer schade laten toebrengen. Daarnaast heeft men de kritiek van de SP niet opgepikt dat het onwenselijk is om sport en onderwijs onder dezelfde wethouder te laten vallen zolang de manager van een van de onderwijsstichtingen ook een bestuursfunctie heeft binnen betaald voetbalorganisatie VVV. Dit kun je deze persoon niet aanrekenen, maar je zou hier als partij op moeten inspelen. De positionering van Testroote duidt maar op 1 ding namelijk ongekende hang naar het pluche en macht. De SP kijkt uit naar het politieke weerwerk wat we mogen leveren tegen deze wethouder.

Samengevat
De grote lijnen zijn hierboven benoemd maar er zijn meer zaken in het coalitieakkoord die wrevel opwekken. De SP wijst niet alle voorstellen af en zal zich vooral concentreren op de vraag wat deze maatregelen voor de bewoners van Venlo betekenen. De definitieve invulling van de plannen is daarbij belangrijk. Goede plannen zullen bij de SP steun vinden, slechte of asociale plannen kunnen harde oppositie verwachten!

Coalitieprogramma 2010-2014 - Doorpakken en Meedoen (PDF)
Verkiezingsprogramma SP 2010-2014 (PDF)

U bent hier