h

Is opvang daklozen goed geregeld?

26 januari 2020

Is opvang daklozen goed geregeld?

Hoe is de opvang van daklozen geregeld in Venlo en is er een tekort aan opvangplekken? Kan iedereen terecht bij de opvang? We kregen enkele berichten die stellen dat het mogelijk niet goed geregeld zou zijn. Zoals een noodkreet van een huisarts. We hebben opheldering gevraagd aan de gemeente hoe het zit.

 

Een huisarts schreef ons aan:

“Het is 4 uur in de nacht wanneer de ambulance een dakloze man naar de huisartsenpost brengt. Ik, dienstdoende huisarts, zie een man, die zit te rillen van de kou in natte kleren. Buiten is het rond het vriespunt.”

“We willen deze man in deze toestand niet terug de straat op laten gaan maar krijgen het advies om de politie te bellen. Die stelt dat ze niks kunnen want er is geen opvang meer in Venlo. De huisarts heeft de dakloze man een kop thee gegeven en maar in de wachtkamer gezet tot de zon weer opkomt.”

“Hier wordt weer eens iets gigantisch over de muur gegooid en ik heb plaatsvervangende schaamte.”            

 

(Om de privacy te waarborgen zijn namen en persoonsbeschrijvingen weggelaten.)
 

 

De SP heeft B&W en de gemeenteraad deelgenoot gemaakt van deze noodkreet die ons bereikte. Naar aanleiding van deze noodkreet en eerdere ontvangen signalen gaat de SP de volgende vragen stellen:

 

1. Is het juist, zoals de politiemeldkamer stelt, dat er te weinig opvangplekken zijn en daarmee mensen geweigerd worden die vervolgens op straat toch moeten verblijven?

• Hoeveel mensen doen een beroep op opvang en worden geweigerd, en om welke reden?

 

2. De opvang in Venlo wordt uitgevoerd door Moveoo en het Leger des Heils, hebben zij in beeld hoeveel opvangplekken wij realistisch te kort komen? En hebben zij deze aantallen gedeeld met de gemeente Venlo, inclusief een alternatief of voorstellen voor een oplossing?

 

3. Is het juist dat er onderscheid wordt gemaakt bij de opvang tussen dakloze (ex)arbeidsmigranten, uitgeprocedeerde asielzoekers en (oneerbiedig gezegd) reguliere daklozen?

Zo ja, om welke reden en speelt bekostiging hierbij een rol?
• Indien dat het geval is; welke acties heeft de gemeente ondernomen om een meer passende rijksbijdrage te ontvangen en wordt dit gedaan in samenwerking met andere gemeenten, provincie, G40, VNG of anderszins?

 

4. Bij temperaturen rond het vriespunt is de winterregeling nog niet van toepassing, in Venlo treedt deze inwerking bij een gevoelstemperatuur van min 10. In veel gemeenten is dit min 3. U bent het vast met ons eens dat het onbestaanbaar is dat mensen buiten moeten slapen, onder welke omstandigheden dan ook, bent u derhalve bereid om de opvangregelingen te verruimen?

 


 

Update: Woensdag 29 januari gaf de wethouder antwoord, tijdens het vragenuurtje van de raadsvergadering. Volgens hem is er altijd één zogenaamd politiebed (bij Domus) in Venlo beschikbaar waar iemand terecht kan voor de nacht, ongeacht of de opvang vol zit.
In 2019 hebben 172 personen een beroep op de opvang, in principe wordt niemand geweigerd.
De aanbieders van opvang hebben gevraagd om een structurele uitbreiding van opvangplekken en een extra trajecthuis. De gemeente Venlo gaat op hele korte termijn met de partijen aan de slag om de mogelijkheden voor de uitbreiding te verkennen en dit ook in gang te zetten.

De opvang is een Wmo-voorziening en om daarvoor in aanmerking te komen moeten burgers aan bepaalde voorwaarden voldoen zoals rechtmatig in Nederland verblijven. Arbeidsmigranten en uitgeprocedeerden worden geacht terug te keren naar land van herkomst, de gemeente mag ze niet opvangen.

Ofschoon de wethouder ook aangaf in regioverband afspraken over de winterregeling te gaan bespreken, wilde de SP daar niet op wachten. Een motie om de winterregeling te verruimen (naar -3 graden) werd door alle fracties mee ingediend en daarmee unaniem aangenomen.

Winst voor de SP maar vooral winst voor de dak- en thuislozen die niet meer in de kou buiten hoeven te blijven.

 

U bent hier