h

SP wenst niet deel te nemen aan het ‘raadsdiner’ na afloop begroting

5 november 2010

SP wenst niet deel te nemen aan het ‘raadsdiner’ na afloop begroting

diner_hoge_heren_vroeger De SP heeft na uitvoerig beraad besloten om niet deel te nemen aan het raadsdiner na afloop van de begrotings-vergadering vandaag. De redenen hiervoor zijn de keuzes die de gemeenteraad zal gaan nemen en de manier waarop de coalitie de begroting heeft dichtgetimmerd: "Dit is geen feestje waard!"

Het jaarlijkse raadsdiner is als afsluiter van het politiek jaar en als geste voor het gedane werk. Het diner wordt betaald door de raadsleden zelf, en dat is volgens de SP maar goed ook. Echter wenst de SP niet deelgenoot te zijn van een zogenaamd gezellig en informeel feestje terwijl kort daarvoor een ingrijpende discussie op het scherpst van de snede plaats vond. Daarnaast acht de SP het ingezette beleid geen feestje waard.

Alexander Vervoort Fractievoorzitter Alexander Vervoort: ”Emotie en ratio kunnen we scheiden, en na afloop dienen we te berusten in de besluitvorming, maar mijn partij moet er niet aan denken dat we gezellig een borrel aangeboden krijgen van partijen of het college nadat we luttele uren daarvoor bijvoorbeeld de bijdrage aan ouderenactiviteiten, jongerenprojecten, minima en zwembaden hebben geschrapt, terwijl we wel miljoenen uittrekken voor de prestigeprojecten van diezelfde partijen en collegeleden. Die ratio gaat er bij ons niet in. Dan blijven we liever weg.”

Vanuit andere fracties kreeg de SP vooral negatieve reacties, een enkeling toonde begrip en vond het jammer: “Het zal een stuk minder gezellig en levendig zijn zonder jullie. Ik respecteer jullie standpunt maar ik ga zelf wel…”, e-mailde een raadslid. Burgemeester Bruls is van mening dat het laatste woord nog niet gezegd is, dit niet kan, en wil een gesprek hierover. Vervoort: “Ik wil het eenieder graag uitleggen maar mijn fractie blijft bij dit standpunt. Als we al iets te vieren hebben dan doen we dat in eigen kring en met de burgers.”

De SP heeft op verschillende manieren pogingen gedaan om binnen de coalitie openingen voor een meer sociaal beleid te realiseren. gijzeling Er zit echter geen enkele ruimte binnen deze rechtse neoliberale coalitie. De VVD houdt haar coalitiepartners in gijzeling doordat andere partijen eenvoudigweg op een eventueel opengevallen plaats kunnen inspringen. Dat vaststellende en gezien het feit dat er miljoenen worden bezuinigd - vooral in de sociale zekerheid en voorzieningen - wil de SP geen feestje vieren met diegenen die verantwoordelijk zijn voor deze asociale keuzes.

Het jaarlijkse raadsdiner wordt verzorgd door de VVD-fractie en vindt plaats op een geheime locatie. Raadsleden worden uitgenodigd om een optreden te verzorgen waarbij collega’s voor de gek worden gehouden. Uitgenodigd zijn raadsleden, collegeleden, gemeentesecretaris en de griffier. gedekte_dinertafel Vervoort: “Raad en College dienen transparant op te treden en controleerbaar te zijn. We voelen er niets voor om jezelf te gaan verstoppen. Daarnaast vragen we ons af waarom alleen bepaalde functionarissen zijn uitgenodigd en niet ook hun stafmedewerkers die voor de raad zoveel werk hebben verzet. Of allemaal of geen een. De SP wenst geen onderscheid te maken.”

In deze begroting staan vooral bezuinigingen. Onontkoombaar, zou men zeggen, maar vergeet niet dat de crisis kwam doordat over heel de wereld het neoliberale en kapitalistische beleid ontspoorde. Banken gingen gokken met ons geld, zelfs overheden deden er aan mee. profiel_brandweerman_blussen_brandhaard_oranje_gloed En nu zijn het juist de liberalen die hun eigen puinhoop zeggen te kunnen opruimen, alsof een pyromaan brandweerman speelt. Men heeft geen moer geleerd van deze crisis. Men introduceert nieuwe armoede door geen oog te hebben voor het stapeleffect van bezuinigingen.
Met mensen die geen oog hebben voor de sociale problemen in onze samenleving, en vanaf het balkon van hun villa over Venlo uitkijken roerende in een kopje thee en denken "Wat maakt men zich toch druk", gaat de SP niet doen alsof we collegiaal een vorkje meeprikken.


Lees hieronder de brief die de SP-fractie stuurde:

Aan: mevrouw A. Hazenbosch, griffie
(graag doorgeleiden aan raadsfracties, college, gemeentesecretaris en griffie)
Betreft: Uitnodiging voor het jaarlijkse raadsdiner
Datum: Dinsdag 26 oktober 2010

Geachte dames en heren,

Pasgeleden hebt u ons het verzoek gedaan om deel te nemen aan het raadsdiner. Binnen de fractie en het bestuur leeft weerstand, en we trekken hierin een lijn. Na enig beraad heeft de SP-fractie besloten om van deelname hieraan af te zien.

Redenen hiervoor zijn als volgt:
Op een dag waarin de begroting wordt vastgesteld, die vele burgers en verenigingen zal treffen, zien wij geen enkele aanleiding om op een zogenaamde collegiale wijze een diner te gebruiken.
Het informele karakter van de heisessie in Deurne, in januari dit jaar, heeft weliswaar bijgedragen aan een stuk kennismaking maar niet aan een andere politieke houding ten opzichte van elkaar. Na de ‘borrel’ nam iedereen helaas weer zijn ingegraven stellingen in, en bleken eerdere vriendelijkheden niet meer dan een masker.
Wanneer we eerst vele uren elkaar bevechten in de raadszaal is het voor ons een vreemde gewaarwording om aansluitend op een zodanige wijze met elkaar om te gaan alsof er niets gebeurd is. Ja, politiek is ratio maar ook emotioneel, het raakt ons maar vooral de burgers voor wie wij politiek bedrijven en in de bres springen.
De keuze voor het ingezette beleid is niet de keuze van de SP. Wij willen op geen wijze de schijn opwekken dat wij het met het huidige beleid eens zijn door na de begroting gezellig en amuserend de avond te gebruiken.
We zijn van mening dat de raad geen feestje kan vieren voor haar gedane werkzaamheden wanneer we tegelijkertijd vele mensen en organisaties benadelen.
Tevens zijn wij van mening dat de gemeente niet bepaald waar wij onze eigen gelden aan dienen uit te geven (raadsdiner). Wat niet wil zeggen dat wij van mening zijn dat het diner op kosten van de gemeenschap zou moeten. In tegendeel zelfs; wanneer het raadsdiner op eigen kosten kan, kan ook meer op eigen kosten waardoor de raadsvergoedingen omlaag kunnen wat ene ruimteschepper in de begroting teweeg brengt die ten goede dient te komen aan de gemeenschap.
We zijn tevens van mening dat naast het uitnodigen van raadsleden, collegeleden en de gemeentesecretaris en griffier, er enkele mensen gepasseerd worden die dit jaar behoorlijk wat werk verzet hebben voor politiek en bestuurlijk Venlo. Voorbeeld; Waarom enkel de griffier en niet de hele griffie?

We kiezen dan liever voor openbare bijeenkomsten zoals op 1 januari en 4/5 mei waarbij de raad en college informeel samen kunnen zijn en waarbij iedere burger uitgenodigd is.
Elk volgend jaar maken we hierin een nieuwe afweging.

Mochten er uit de begrotingsbehandeling wel sociale en menselijke keuzes komen dan vieren wij dergelijke successen in eigen kring en/of met de burgers, in alle transparantie en openheid.

Hopende u hiermee onze bezwaren voldoende te hebben toegelicht,
Met vriendelijke groet, namens fractie en bestuur,

Alexander Vervoort en Ton Heerschop
Raadsleden SP in Venlo


U bent hier