h

Opheldering over Chinareis Bruls en Verheijen

19 september 2010

Opheldering over Chinareis Bruls en Verheijen

shanghai Diverse media meldden dat burgemeester Bruls en wethouder Verheijen samen met een grote delegatie de afgelopen week in China (Shanghai) zijn geweest voor de ondertekening van een contract voor het Chinese paviljoen op de Floriade. De SP vraagt zich af wat het nut en noodzaak van deze dure reis was, zeker met de aangekondigde bezuinigingen, en stelde vandaag hierover vragen.

De SP wil ook graag weten waarom er bestuurders van de provincie, gemeente en ambtenaren mee moeten op reis naar China? Enkel om een contract te ondertekenen voor de deelname van China aan de Floriade? Lijkt de SP allemaal erg overdreven. Zeker wanneer een delegatie van de Floriade zelf twee weken eerder ook in Shanghai was voor hetzelfde doel!

De media meldden ook dat de burgemeester en wethouder samen met ambtenaren economy class vlogen daar waar de gedeputeerden business class zaten. Waarom dit (luxe)verschil en wie betaalt dat allemaal?

ouderen zijn boos Terwijl de ‘hoge heren’ zich zonder twijfel grote inspanningen getroosten om de Chinese deelname te bejubelen, werden afgelopen week nieuwe bezuinigingen bekend, en stonden tientallen ouderen te demonstreren bij het gemeentehuis vanwege bezuinigingen op het seniorenbeleid. Zij willen niet achter de geraniums gaan zitten maar actief blijven in hun vereniging die wegbezuinigd gaat worden. Hoe schril kan een contrast zijn?

Na Rusland is nu ook China dus binnenboord op de Floriade, als SP zijn we benieuwd of bij dit bezoek de mensenrechten wél aan de orde zijn gesteld? Wellicht vinden de heren Bruls en Verheijen het overdreven en zien geen noodzaak de mensenrechten te bespreken daar ze waarschijnlijk niet op de hoogte zijn van de situatie in China maar enkel de blinde toerist hebben uitgehangen in Shanghai en diens World Expo.

china-mensenrechten De SP is benieuwd welk land na deze twee landen, met twijfelachtige reputatie als het om mensenrechten gaat, de volgende is. Als dat weer een land is met een twijfelachtige status op dit gebied stelt de SP voor om Amnesty International en Human Rights Watch een permanente stand te geven op de Floriade. Dan en enkel dan heeft al dit gereis en gelunch zin gehad omdat er dan nog iets goeds uit kan komen.


Hieronder kunt u onze vragen nalezen:

Aan: College van B&W gemeente Venlo
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: Chinareis heren Bruls en Verheijen
Datum: 19 september 2010

Geacht college,

Diverse media melden dat burgemeester Bruls en wethouder Verheijen samen met een grote delegatie de afgelopen week in China (Shanghai) is geweest voor de ondertekening van een contract voor het Chinese paviljoen op de Floriade. De media melden ook dat de burgemeester en wethouder samen met ambtenaren economy class vlogen daar waar de gedeputeerden business class zaten.
In het licht van nut en noodzaak, en de bezuinigingen die het College heeft aangekondigd, heeft de SP de volgende vragen:

1. Is het juist dat de heren Bruls en Verheijen een bezoek brachten aan China in het kader van de Floriade? Zo ja, waarom gingen beide bestuurders naar China terwijl alleen de heer Verheijen de Floriade in zijn portefeuille heeft?

2. Zijn de heren Bruls en Verheijen op uitnodiging naar China gereisd? Zo ja, door wie?
Hoeveel personeel aan ambtelijke ondersteuning is meegegaan met deze reis? Vloog de ‘Venlose delegatie’ inderdaad economy class?

3. Wat waren de totale kosten van de reis van de heren Bruls en Verheijen, wie heeft de reis- en verblijfkosten betaald of uit welke middelen gaat het College dit betalen?

4. Wat is de meerwaarde voor de gemeente Venlo van het bezoek van de heren Bruls en Verheijen aan China, terwijl een delegatie van de Floriade zelf twee weken eerder ook in Shanghai was voor hetzelfde doel?
Welke gunstige effecten heeft het bezoek aan China voor Venlo op korte en lange termijn?

5. Wat was het programma van het bezoek aan China van beide bestuurders? Bent u bereid het verslag van dit bezoek voor het College ook aan de gemeenteraad te sturen? Zo nee, waarom niet?

6. Is het noodzakelijk dat zowel afgevaardigden van de provincie als ook van het gemeentebestuur in deze omvang deel hebben genomen aan dit ‘omgekeerde Floriade toerisme’?
Waarom moeten politici deelnemen aan een reis die enkel tot doel heeft een contract te ondertekenen tussen een Nederlandse private partij en de republiek China?

7. Kunnen we komend jaar nog meer bezoeken van Collegeleden verwachten aan China, of andere landen die het niet nauw nemen met de mensenrechten? Is het College voornemens nog meer landen te bezoeken voor deelname aan de Floriade? Zo ja, welke en op welke termijn?

8. Hebben de leden van het college in China ook de mensenrechten aan de orde gesteld, of ziet men dit nog steeds als een “indirecte verantwoordelijkheid” waarbij “een beoordeling van de situatie niet aan de orde is”, wetende dat men een gemeente vertegenwoordigd binnen de Nederlandse staat waarin de huidige minister van Buitenlandse Zaken veelvuldig het volgende heeft aangegeven: “Mensenrechten tot ‘uitgangspunt’ van het beleid te verklaren omdat mensenrechten ‘altijd, overal en voor iedereen’ gelden, en de nationale soevereiniteit nooit een excuus kan zijn om het niet over mensenrechten te hebben, Nederland zal ‘meer dan voorheen’ landen die een andere visie zijn toegedaan, trachten te overtuigen”?
Voelt het College zich ongebonden aan de uitspraken van minister Verhagen en het buitenlands-economisch beleid?

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording, met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo, Alexander Vervoort en Ton Heerschop


04-11-2010: Het antwoord van B&W Venlo leest u hier (PDF-link).


18-09-2010: Dagblad de Limburger: 'Kritiek op reislust deputés'
23-08-2010: Opheldering over gesprek wethouder met ambassadeur Rusland
04-06-2009: Weblog Harry van Bommel: 'China twintig jaar later'

U bent hier