h

Sluiting stadswinkel is ongelukkig

17 maart 2010

Sluiting stadswinkel is ongelukkig

stadswinkel Blerick Het besluit om de stadswinkel in Blerick weg te bezuinigen verbaast ons. Weer gaat een voorziening verdwijnen uit een woonkern. De inwoners van ‘westelijk Venlo’ moeten maar over de brug komen. De SP heeft vragen gesteld over deze verslechtering.

Onder de noemer “ruimtescheppende maatregelen” wordt opnieuw een voorziening uit de wijken van Venlo gesloopt. Het gemeentebestuur belooft dat mensen straks "op locatie" worden geholpen. Men belooft inzet bij kraamzorg en bejaardentehuizen, maar wel enkel op afspraak. De grootst mogelijke flauwekul wordt naar voren gebracht want niemand die deze belofte serieus kan nemen voor de langere termijn. Men zal zeker beginnen maar binnen de kortste keren zal men roepen dat er te weinig belangstelling voor is en dus wordt ook die service weer snel gesloten...

Voor de SP is de sluiting van de stadswinkel reden om vragen te stellen aan het college van Burgemeester en Wethouders, in het bijzonder aan de Hout-Blerickse wethouder Beurskens. Als ‘Blerick’ nu zachtjes ten onder gaat waarom zouden de stadswinkels in Tegelen en Arcen dan open moeten blijven? Blericks InformatiecentrumEerder sloten al de stadswinkel in Belfeld (na amper 2 jaar) en het Blericks Informatiecentrum. En als je zo eenvoudig stadswinkels kunt sluiten, wie houdt dit gemeentebestuur dan tegen om ook het zwembad in Steijl of de Gulickhal te slopen? Dit staat tenslotte te lezen in de begroting van het neo-liberale clubje, dat prominent voor de publieke tribune zit te grijnzen in de raadszaal.

Met de sluiting van de stadswinkel in Blerick komt de lokale overheid weer een stuk verder van de burger af te staan. Een burger die toch al niet meer begrijpt hoe de lokale overheid werkt omdat het belangrijkste nieuws de laatste weken is hoe de nieuwe raad haar vergaderingen organiseert... Niet de stoeptegels in de wijk of de overlast van hangjongeren zijn belangrijk maar de almachtige euro! Stadswinkel-inzagekamer
De gemeente moet er zijn voor de burger, niet andersom. Sluiten van stadswinkels behoort niet in die denkwijze. Werken op afspraak net zo min. Miljoenen reserveren voor het stadion met megabioscoop en Holland Casino op het kazerneterrein staat in geen verhouding met de paar duizend euro die het wegnemen van de stadswinkel in Blerick gaat opleveren.

Peilingen mogen van alles roepen maar zolang de PvdA en het CDA de VVD-agenda volgen, zal de SP in de oppositie de zaak regelmatig op scherp zetten. Zeker bij deze belachelijke bezuiniging, terwijl de coalitiepartijen tegelijkertijd roepen dat ze "leefbare wijken met voorzieningen" willen... Ook de PvdA heeft wat uit te leggen want ze laat hiermee niet zien dat ze daadwerkelijk op komt voor sociale zaken, zoals ze wel met regelmaat roept...


Hieronder kunt u onze vragen nalezen:

Aan: College van B&W gemeente Venlo, de heer T. Beurskens
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: Sluiting stadswinkel Blerick
Datum: 17 maart 2010

De SP-fractie heeft met verbazing kennis genomen van het besluit van het gemeentebestuur om de stadswinkel in Blerick te sluiten. De SP erkent met de wethouder dat het - in de huidige economisch instabiele tijd - noodzakelijk is zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. Echter de manier van omgaan met gemeentegelden is ook een kwestie van keuzes. Vandaar dat bij de SP-fractie de volgende vragen leven:

1. a) Bent u met de SP van mening dat het sluiten van de stadswinkel in Blerick opnieuw een wijkvoorziening is die weggehaald wordt? Zo nee, waarom niet?
b) Wat zijn de criteria om de voorziening van een stadswinkel uit de kernen van de gemeente Venlo weg te halen?
c) Spelen andere plannen, voor locaties waar nu stadswinkels gevestigd zijn, een rol in deze besluitvorming?

2. a) Wat is de exacte bezuiniging in euro’s van het sluiten van de stadswinkel te Blerick in 2010 en over de jaren 2011 t/m 2014 (in de programmabegroting)?
b) Om een goed beeld te krijgen van nut en noodzaak van de sluiting, willen we graag weten wat de bezoekersaantallen en de balieafhandelingen zijn geweest over de afgelopen jaren (sinds introductie in 2002) en de vergelijking hiermee met andere stadswinkels?
c) Gaan bij de bezuiniging banen dan wel FTE’s (fulltimerequivalenten) verloren of wordt het personeel elders binnen de gemeente Venlo ingezet (bijv. overige stadswinkels)?

3. In de stadswinkels van Arcen, Blerick en Tegelen kan men terecht voor diverse ‘dagelijkse zaken’ maar voor overstijgende zaken moet men nu naar het stadskantoor in Venlo. Vaak komen zodoende veel mensen alsnog in Venlo terecht terwijl men eerst de kleinere stadswinkels bezocht. Door tegenvallende bezoekersaantallen sloot eerder al de stadswinkel in Belfeld (2001-2003) en het Blerick Informatiecentrum (2000-2008). Zijn er plannen om de dienstverlening in de kleinere stadswinkels uit te breiden, of worden deze locaties in de toekomst ook wegbezuinigd?

4. Per 19 april werken de stadswinkels enkel nog “op afspraak”;
a) Hoe verhouden zich de bezuinigingsmaatregelen en het “enkel werken op afspraak” ten opzichte van het dienstverleningsniveau dat u zegt te leveren?
b) Hoe gaat de gemeente cq. stadswinkels om met mensen die geen afspraak hebben gemaakt, dit vergeten zijn, of er geen weet van hebben?
c) Kunt u een tijdspanne aangeven waarop men mensen “op locatie van dienst kan zijn”? Houdt dit ook in dat men (vanuit de stadswinkel) mensen aan huis helpt?
d) Hoe verhoudt de bezuiniging op “kostenefficiëntie” zich tot het op diverse locaties aanbieden van diensten? Voor hoe lang worden deze extra diensten aangeboden, met het oog op toekomstige (extra) bezuinigingen waarbij deze extra dienstverlening mogelijk snel het kind van de rekening kan worden?

5. Hoe ziet u de “goede geografische spreiding over de gemeente” van de stadswinkels wanneer deze enkel nog op de oostoever liggen? Was een herlocatie in het westen van Blerick niet klantvriendelijker geweest, want beter bereikbaar voor de mensen uit Blerick, Hout-Blerick, Boekend en de voormalige delen van Grubbenvorst?

In afwachting van uw beantwoording (liefst voor de begrotingsbehandeling op 26 maart),
Met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo, Alexander Vervoort en Ton Heerschop


11-03-2010: website Omroep Venlo: "Stadswinkel Blerick sluit deuren"

U bent hier